วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ก้าวต่อไป...เริ่มรื้อถอนป้ายเหล็กด้านหน้าอาคาร


ภาพถ่ายอาคาร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 53

ตึกเสาจินดารัตน์ บริเวณคูหาเลขที่ 74-76 ที่จะใช้เป็นส่วนสำนักงานของ มูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ เริ่มทำการรื้อถอนป้ายเหล็กด้านหน้า เตรียมตัวทำการปรับปรุงอาคารต่อไป หลังจากที่ป้ายเหล็กดังกล่าวถูกติดตั้งมานานกว่าสิบปี

มูลนิธิ น้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์
พุธ 7
กรกฎา 53

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กำเนิดใหม่ของ มูลนิธิ น้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ ปี 2553


ภาพแสดงที่ตั้งของสำนักงาน มูลนิธิ น้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ บนถ.ทิพย์ช้าง ต.หัวเวียง อ.เมือง ลำปาง

เดิมนั้น มูลนิธิ น้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่ เยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา มูลนิธิได้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2522 ในครั้งแรกได้มีการตั้งสำนักงานอยู่ที่จังหวัดลำปาง ต่อมาได้ย้ายไปกรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตาม ในเวลานี้มูลนิธิฯ กำลังจะย้ายกลับมาที่จังหวัดลำปางอีกครั้ง
และกำลังจะวางกรอบการทำงานขึ้นใหม่เพื่อสอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในด้านอััตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของเมืองลำปางและปริมณฑลใกล้เคียง

ในเบื้องต้นมูลนิธิฯ จะเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการเว็บบล็อก on Lampang : เปิดโลกลำปาง ที่เคยเปิดดำเนินการมาโดยกลุ่มผู้อาสาสมัครที่สานงานต่อมาจาก โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ จ.ลำปาง (ล้านคำลำปาง) มาแต่เดิม

โปรดติดตามในความเปลี่ยนแปลง

มูลนิธิ น้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์
อังคาร 23
มิถุนา 53